image banner
Tăng cường, đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và đơn vị đạt tiêu chuẩn An toàn về An ninh trật tự năm 2023
Lượt xem: 306

Xác định công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc là trách nhiệm và nhiệm vụ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành. Năm 2022, Sở Công Thương đã thực hiện tốt và được UBND tỉnh xếp loại đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (QĐ số 58/QĐ-UBND ngày 05/01/2023) và được xếp loại đơn vị đủ điều kiện về An toàn về An ninh trật tự (QĐ số 4044/QĐ-UBND ngày 20/12/2022); để phát huy những kết quả đạt được, năm 2023 cần tiếp tục thực hiện tốt và đạt được những mục đích và yêu cầu như sau:

1. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức đoàn thể và tất các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong toàn ngành nhất là vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, người đứng đầu, cán bộ, đảng viện nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, đoàn thể trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT).

2. Chủ động, sáng tạo, nâng cao sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, thường xuyên giữa các lực lượng Công an, chính quyền sở tại, các đoàn thể, lực lượng dân quan tự vệ trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; tiếp tục củng cố, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

3. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An về công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ”. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động CBCNV trong cơ quan chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, tham gia giữ gìn TTATGT, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội...

4. Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc gắn với phong trào thi đua, xây dựng điển hình tiên tiến trong “Cán bộ, công chức, viên chức, người lao ộng quyết tâm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2021-2025; xây dựng nội bộ đơn vị đoàn kết, thống nhất; tình hình an ninh, trật tự của đơn vị luôn được giữ vững, CBCNV luôn chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, giúp đơn vị luôn ổn định, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Anh-tin-bai
Lãnh đạo Công An tỉnh Nghệ An trao kỷ niệm chương vì sự nghiệp ANTQ cho các cá nhân có thành tích xuất sắc

 

Để thực hiện tốt các mục đích yêu cầu trên cần phải làm tốt 05 nội dung sau:

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Bộ Công an; Bộ Công Thương; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Nghệ An trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ:

- Quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các văn bản chỉ đạo của Bộ Công An, Bộ Công Thương, Tỉnh

ủy, UBND tỉnh về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó tập trung là: Nghị quyết 51/NQ-TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ An ninh Quốc gia”; Kết luận 44-KL/TW ngày 22/01/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục Chỉ thị số 09 - CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ về “Tổ chức phong tròa toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới” Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT” và Quyết định số 510/QĐ-BCA-V05 ngày 20/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành quy định tiêu chí đánh giá, phân loại phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Nghị quyết số  06 ngày 21/12/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021-2025; Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 09/6/2006 của UBND tỉnh Nghệ An ban hành quy chế tổ chức và hoạt động tự quản vể ANTT…

- Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện hiệu quả xây dựng điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; Tổ chức ký cam kết xây dựng “Cơ quan đạt tiêu chuẩn An toàn về An ninh trật tự” năm 2023 cho các đơn vị, phòng ban trực thuộc.

 

2. Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng cơ quan điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc.

- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ rộng khắp trong toàn thể cơ quan, đơn vị nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện giải quyết sớm các mâu thuẫn trong nội bộ ngay từ ban đầu tại cơ quan không để tiêu cực, mất đoàn kết nội bộ đảm bảo công tác an ninh, trật tự.

- Tổ chức các hoạt động “Ngày hội toàn dân BVANTQ” năm 2023 ở cơ quan, trọng tâm là biểu dương, tôn vinh các điển hinh tiên tiến, tọa đàm, trao đổi kinh nghiệm, phát động toàn dân tố giác tội phạm và tham gia giữ gìn ANTT...

 - Xây dựng cơ quan Sở Công Thương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ với các tiêu chí: 100% cán bộ, công chức, viên chức ký cam kết giao ước thi đua thực hiện tốt các nội quy, quy chế và xây dựng cơ quan đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”;  100% số đầu mối trực thuộc (VP CĐN, 08 phòng, 01 trung tâm) đạt danh hiệu “ Tập thể lao động tiên tiến” 20% tập thể lao động xuất sắc.

3. Đẩy mạnh xây dựng, nâng rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

         - Tăng cường công tác vận động cán bộ, viên chức và người lao động gắn bó mật thiết với cán bộ CAND, tiếp tục nâng cao chất lượng góp ý kiến cho lực lượng An ninh kinh tế. Phối hợp chặt chẽ giữa cán bộ công an với Ban chỉ đạo phong trào tại đơn vị để có điều kiện đi sâu nắm và giải quyết tốt nguyện vọng chính đáng của CBCNVC về đảm bảo an ninh, ổn định chính trị. Đổi mới và phát huy hiệu quả hoạt động, vai trò trách nhiệm của các tổ chức quần chúng làm công tác ANTT như Hội Cựu chiến binh, Công đoàn, Đoàn thanh niên… Tăng cường công tác lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, quản lý của thủ trưởng đơn vị, tổ chức và phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong việc thực hiện các Nghị quyết, Thông tư, Quy chế phối hợp giữa Công an với ngành, đơn vị.

- Phối hợp với các phòng ban nghiệp vụ Công an tỉnh như phòng An ninh kinh tế, phòng Phong trào, phòng Công tác chính trị và các lực lượng an ninh địa phương để chỉ đạo tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình điển hình tự quản về ANTT từ trước đến nay phù hợp với tính chất, đặc điểm của địa bàn và tình hình đặc thù nhiệm vụ của đơn vị trong giai đoạn mới;

- Duy trì tốt thành tích xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đã đạt được năm 2022 là đơn vị Xuất sắc; tiếp tục xây dựng cơ quan đủ điều kiện về an toàn về An ninh trật tự năm 2023.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ, chất lượng, hiệu quả triển khai việc thực hiện nhiệm vụ về công tác ANTT, chấn chỉnh, khắc phục và xác định đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

4. Tăng cường đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xá hội và vi phạm pháp luật, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết liên tịch, Thông tư liên ngành, các quy chế phối hợp đã được ký kết giữa các ngành, đoàn thể trong tỉnh về công tác đamgr bảo ANTT.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến toàn thề cán bộ, công chức viên chức cơ quan phù hợp với thực tiễn tình hình của cơ quan, kết hợp giữa các phương pháp truyền thống với việc ứng dụng khoa học công nghệ thông tin, các nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook…) kịp thời phản bác những luận điệu xấu, thông tin độc hại, sai trái, không để kẻ địch lợi dụng chống phá, kích động gây phức tạp về ANTT.

- Tổ chưc tốt các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ An ninh Tồ quốc” năm 2022, gán với các hoat động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nươc. Chú trọng tổ chưc sinh hoạt với các nội dung giáo dục truyền thông, biểu dương, tôn vinh các điển hình tiên tiến, trao đổi các kinh nghiệm, lắng nghe các ý kiến, dư luận của cán bộ, công chức trong công tác ANTT; phát động phong trào toàn dân tố giác tội phạm và tham gia bảo đảm đảm ANTT.

- Chủ động đề ra các giải pháp hiệu quả trong tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức gắn bó với nhân dân, tuyên truyền, vận động nhân dân nơi cư trú, nhất là các cơ sở, tín đồ công giao thực hiện các đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thực hiện treo cờ Tổ quốc trong các ngày lễ, các sự kiện của đất nước; gắn kết mối quan hệ của nhân dân với cán bộ công chức cơ quan trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

5. Quan tâm xây dựng lực lượng chuyên trách và lực lượng nòng cốt bảo đảm ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại cơ quan..

- Tiếp tục thực hiện xây dựng, duy trì, quan tâm, kịp thời động viên đối với lực lượng bảo vệ cơ quan, lực lượng dân quân tự vệ, nhân rộng các mô hình điển hình tiên

tiến theo hướng tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải ở cơ sở và theo các chuyên đề; phối hợp lực lượng Công an địa phương với cơ quan trong công tác bảo đảm ANTT và xây dụng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

- Tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ cho đôi ngũ cán bộ, lực lượng dân quân tự vệ, lực lượng bảo vệ chuyên trách để nâng cao trình độ nghiệp vụ về công tác bảo vệ, An ninh trật tự. Động viên, biểu dương khen thưởng kịp thời, tuyên truyền, nêu gương người tốt việc tốt, những kinh nghiệm hay trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ các phòng, đơn vị, các đoàn thể tổ chức triển khai thực hiện; phổ biến đầy đủ tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan và đơn vị. Văn phòng Sở là đầu mối, có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc thực hiện kế hoạch; thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Lãnh đạo Sở và cơ quan thường trực BCĐ phòng chống tội phạm, TNXH và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc tỉnh phần đầu năm 2023 tiếp tục là đơn vị xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc và đơn vị đủ tiêu chuẩn về An toàn về An ninh trật tự theo quy định tại Thông tư 124/2021/TT-BCA ngày 28/12/2021 của Bộ Công an quy định khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn “An toàn ANTT”./.

Nguyễn Cảnh Quế - Phó Chánh Văn Phòng Sở

Thông báo
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ CÔNG THƯƠNG
Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở

Trụ sở: Số 70 - Nguyễn Thị Minh Khai - Vinh - Nghệ An
Điện thoại: (0238)3 844 970 - Email: ct@nghean.gov.vn